Вэб-сайт (газардах хуудас) 30 минут дотор хөгжүүлэх